Uslovi korišćenja

  

USLOVI KORIŠĆENJA I PRUŽANJA USLUGA

 

Ovi Uslovi korišćenja i pružanja usluga su ažurirani dana 08. maj 2023.

DOWNLOAD DOCUMENT


 

Ukoliko se nalazite na teritoriji Republike Srbije, ovi Uslovi korišćenja i pružanja usluga se primenjuju na Vas. MOLIMO VAS DA SE UPOZNATE SA USLOVIMA KORIŠĆENJA I PRUŽANJA USLUGA ZA PLATFORMU https://bloombergadria.com/ PRE DALJEG KORIŠĆENJA PLATFORME I POVEZANIH USLUGA.

Pristupanjem, nastavljanjem korišćenja ove Platforme ili bilo koje usluge, saglašavate se sa Uslovima korišćenja i pružanja usluga (dalje: Uslovi), koji zajedno sa Politikom privatnosti i Politikom kolačića, čine ugovor koji zaključujete u elektronskom obliku u smislu propisa o elektronskoj trgovini (dalje: Ugovor).

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM DELOM SADRŽAJA OVIH USLOVA I POLITIKE PRIVATNOSTI, MOLIMO VAS DA ODMAH PRESTANETE SA KORIŠĆENJEM PLATFORME I SVIH POVEZANIH USLUGA.

Platforma, koji se nalazi na stranici https://bloombergadria.com/ pod kontrolom je HD-WIN Arena sport d.o.o., privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Hrvatske pod matičnim brojem upisa subjekta 75150106632, PIB 75150106632, sa sedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a koje ima pravo prodaje i raspolaganja sadržaja na Platformi.

Za više detalja o tome na koji način i kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti i Politiku kolačića, koja čini njen izdvojeni deo.

Uslove u PDF formatu možete preuzeti klikom na ovaj link.


 

 1. Definicije

 2. Kome su namenjene Platforma i Usluge?

 3. Kada Vas obavezuje Ugovor?

 4. Izmene odredaba Ugovora

 5. Intelektualna svojina

 6. Ograničenja u korišćenju Platforme i Usluga

 7. Sadržaj Posetilaca

 8. Registracija i pretplata

 9. Naknada i plaćanje

 10. Nepostojanje prava na odustanak

 11. Newsletter

 12. Sajtovi trećih strana

 13. Odsustvo garancije

 14. Ograničenje odgovornosti

 15. Naknada štete

 16. Korespondencija

 17. Prestanak Ugovora

 18. Rešavanje sporova

 19. Naslovi, delimična ništavost i celokupan Ugovor

 20. Kontakt

 1. Definicije


 

U ovim Uslovima, kao i u Politici privatnosti i Politici kolačića ukoliko ona ne propisuje drugačije, termini navedeni u tabeli i označeni velikim slovom u tekstu, imaju sledeće značenje:

 
 
 
 
 
 

HD-WIN, Mi ili Društvo 

 

 
 
 
 

HD-WIN Arena sport d.o.o., privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Hrvatske, pod matičnim brojem 75150106632, sa sedištem na adresi Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, a pod čijom kontrolom je Platforma.  

 
 
 
 

Korisnički nalog 

Location free icon 

 

Nalog koji Posetilac kreira na Platformi, čime postaje Registrovani korisnik. Omogućavanjem kreiranja Korisničkog naloga, omogućavamo Posetiocima da koriste funkcionalnosti Platforme i naše druge Usluge, u skladu sa odabranim Modelom pretplate ili u skladu sa periodičnim promotivnim ponudama.

 

 
 
 
 

Model pretplate 

 

 

Bilo koji set usluga koji nudimo u okviru Platforme.

 

 
 
 
 

Partneri 

Unique free icon 

 
 

ADRIA PROPERTIES AG, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Švajcarska, MB: CH-170.3.044.943-5


 

Arena News Channels d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića br. 6, sprat: M, kancelarija: B 31-35, Novi Beograd, Srbija MB: 21501859, PIB: 111558155,


 

Arena sport d.o.o. Šlandrova ulica br. 4b, Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI49768913

 
 
 
 

Internet free iconPlatforma 

 

 
 

Platforma dostupna na https://bloombergadria.com/, kao i povezane mobilne aplikacije uključujući sve modifikacije, unapređenja, nove funkcionalnosti i mogućnosti koje su dostupne ili postanu dostupne po odluci HD-WIN.

 
 
 
 

Cookies free iconPolitika kolačića 

 

 
 

Dokument koja je sastavni deo Politike privatnosti, a koja objašnjava kako kolačiće i slične tehnologije, koristimo na Platformi. Politika kolačića je dostupna na ovom linku. 

 
 
 
 

Politika privatnosti 

Intellectual property free icon 

 
 

Pravila o načinu na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, kao i na koji način možete ostvariti prava koja imate sa aspekta zaštite podataka o ličnosti. Politici privatnosti možete pristupiti putem ovog linka.

 
 
 
 

Posetilac  

 

 

Svako lice koje pristupi Platformi i povezanim nalozima odnosno stranicama na društvenim mrežama, bez obzira na to da li se registruje. Po pravilu, Posetioci koji se nisu registrovali radi korišćenja Usluga imaju ograničen obim prava na Platformi, te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj meri.

 

 

Potrošač

 

Fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

 
 
 
 

Registrovani korisnik 

User free icon 

 
 

Lice koje se registruje, odnosno kreira Korisnički nalog na Platformi radi korišćenja Usluga uz pretplatu na neki od Modela Pretplate ili u skladu sa Promotivnom ponudom. U zavisnosti od odabranog Modela pretplate, Registrovani korisnik dodatno može imati i pravo korišćenja funkcionalnosti Live TV, mogućnost pristupa štampanom izdanju časopisa Bloomberg Businessweek i/ili pravo prioriteta prilikom registracije za događaje u organizaciji HD-WIN koji je oglašen na Platformi.

 
 
 
 

Sadržaj 

Content creator free icon 

 
 

Sav sadržaj koji je trenutno ili će u budućem trenutku postati dostupan na Platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, kompjuterski kod, slike, video i/ili audio sadržaje, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko i poslovno ime, baze podataka i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke. Sadržaj je detaljnije definisan u odeljku Intelektualna svojina.

 
 
 
 

Sajt treće strane 

 

 
 

Svi sajtovi kojima se može pristupiti putem Platforme ili društvene mreže na kojima Društvo ima nalog odnosno stranicu, a koji su u vlasništvu i pod kontrolom trećih lica. 

 
 
 
 

Ugovor 

 

 
 

Ugovor koji zaključujete sa nama, a koji obuhvata:

Uslove koji se odnose na sve Posetioce

Uslove koji se odnose na Registrovane korisnike,

i Politiku privatnosti.

 
 
 
 

Ugovorne strane ili Ugovorna strana 

Handshake 

 
 

HD-WIN i Posetilac zajednički, odnosno pojedinačno.

 
 
 
 

Folder free iconUslovi 

 

 
 

Ovi Uslovi korišćenja i pružanja Usluga.

 
 
 
 

Usluge  

Food & Restaurant free icon 

 
 

Usluge koje pružamo a koje podrazumevaju digitalne usluge na Platformi poput omogućavanja pristupa digitalnom i televizijskom sadržaju, kao i povezane usluge u vidu slanja štampanog izdanja časopisa Bloomberg Businessweek i organizacije Bloomberg Adria događaja i konferencija.

 

 1. Kome su namenjene Platforma i Usluge?


 

Platforma je namenjena fizičkim i pravnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost.

Što se tiče Posetilaca fizičkih lica, Platforma i Usluge su namenjena licima starijim od 18 godina isključivo za lične, nekomercijalne potrebe. Zabranjeno je korišćenje ili omogućavanje korišćenja Platforme licima koja imaju manje od 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, molimo Vas da odmah prestanete sa upotrebom Platforme. Ako dođete do saznanja da lice mlađe od 18 godina koristi Platformu, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite kako bismo preduzeli adekvatne mere.

Što se tiče pravnih lica, Platforma i Usluge su namenjene isključivo za internu poslovnu upotrebu. Ukoliko Posetilac želi da zaključi Ugovor u ime i za račun pravnog lica koje time postaje Registrovani korisnik, isti garantuje:

(1) da ima sva potrebna ovlašćenja za zaključenje takvog Ugovora;

(2) da je pročitao i razumeo Ugovor;

(3) da se saglašava sa Ugovorom u ime pravnog lica koje predstavlja.

 

U slučaju da se pretplata na jedan od Modela preplate vrši putem poslovne email adrese, važiće pretpostavka da je pretplata izvršena u ime i za račun pravnog lica i termin Registrovani korisnik u Uslovima će tada označavati to pravno lice. U ovom slučaju, lice koje predstavlja pravno lice i pravno lice su solidarno odgovorni za aktivnosti pod takvim Korisničkim nalogom.

Po pravilu, Posetioci koji se nisu registrovali radi korišćenja Usluga imaju ograničen krug prava na Platformi te im je omogućeno kretanje po Platformi i pregledanje Sadržaja u ograničenoj meri. Takvi Posetioci nemaju pristup celom Sadržaju objavljenom na Platformi.


 

 1. Kada Vas obavezuje Ugovor?


 

Posetilac koji koristi Platformu i povezane naloge odnosno stranice na društvenim mrežama ili kontinuirano pristupa Platformi ili linkuje prema Platformi, smatra se da je pročitao i saglasio se sa Ugovorom u delu u kome se on primenjuje na Posetioce.

Da bi Posetilac kreirao Korisnički nalog, prethodno mora pročitati i saglasiti se sa Ugovorom u celosti. Registrovani korisnik je, prema tome, nakon kreiranja Korisničkog naloga obavezan i delovima Ugovora koji se odnose na Registrovane korisnike.


 

 1. Izmene odredaba Ugovora


 

HD-WIN ima pravo izmene Uslova, Politike privatnosti i Politike kolačića, odnosno bilo kog dela Ugovora, u bilo kom trenutku. Nova verzija ima dejstvo od dana koji je u objavljenoj verziji Ugovora ili njegovog dela naznačen kao dan stupanja na snagu na Platformi.

Ukoliko ste Posetilac, pre svakog pristupa, korišćenja ili linkanja prema Platformi ili Sadržaju, molimo Vas da redovno proveravate ove Uslove, Politiku privatnosti i Politiku kolačića, kako biste bili sigurni da ste saglasni sa izmenjenim pravilima. U slučaju značajnijih izmena Ugovora, po sopstvenoj diskreciji možemo postaviti posebno obaveštenje na početnoj stranici sa linkom do nove verzije izmenjenog dela Ugovora. Pristup, linkovanje ili korišćenje Usluge ili Platforme nakon postavljanja nove verzije Ugovora, smatraće se pristankom na takve ugovorne uslove. Ukoliko niste saglasni sa izmenjenim Uslovima, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem ili linkovanjem ka Platformi i Sadržaju.

Ukoliko ste Registrovani korisnik, o izmenama Ugovora i značajnijim izmenama u pružanju Usluge (informacije oko unapređenja, ažuriranja i stavljanja novih opcija na raspolaganje u okviru postojećeg Modela pretplate) ćete biti obavešteni putem email adrese povezane sa Vašim Korisničkim nalogom najkasnije 15 dana pre stupanja na snagu izmena Ugovora. Ukoliko nastavite sa pretplatom odnosno korišćenjem Usluga, smatraće se da ste se saglasili sa izmenama Ugovora i nakon stupanja na snagu na Vas će se primenjivati nova verzija Ugovora. Ukoliko niste saglasni sa izmenjenim Uslovima u Ugovoru, možete koristiti pravo da raskinete Ugovor pre stupanja na snagu izmenjenog Ugovora. U tom slučaju, važeći Ugovor će nastaviti da se primenjuje do isteka perioda pretplate (ako je primenjivo).

Naša je pravna obaveza da Vas obavestimo o ovakvim izmenama, kako biste mogli da odlučite da li želite da nastavite sa pretplatom. Takva korespondencija ne predstavlja marketinške ili promotivne poruke i Registrovani korisnik se ne može odreći od prijema ovakvih poruka. U slučaju da Registrovani korisnik ne želi da prima ovakva obaveštenja, mora da obriše Korisnički nalog.


 

 1. Intelektualna svojina


 

Platforma i sav Sadržaj trenutno dostupan ili koji može u budućnosti postati dostupan na Platformi, uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na tekst, informacije, članke, kolumne, vesti, vodiče, slike, video i/ili audio sadržaje, kompjuterski kod, baze podataka, dizajn, grafičke elemente, žigove i druge znakove, domene, trgovačko, robno i poslovno ime, nazive domena, patente, druge predmete bilo kog prava intelektualne svojine, i druge slične materijale uključujući i njihove kompilacije i zbirke, predstavljaju intelektualnu svojinu Društva ili trećeg lica od kojeg ga je Društvo steklo na legitiman način pribavljajući licencu za korišćenje takvog Sadržaja na Platformi, i zaštićeni su pravom intelektualne svojine Društva i trećih lica sa kojima je Društvo u ugovornom odnosu. Sadržaj obuhvata i sve pojedinačne delove članaka, kolumni, vesti i drugih materijala koji su sadržani na Platformi i/ili čine deo Usluge ili koji će to biti, odnosno činiti u budućnosti.

Posetilac je upoznat i svestan da je HD-WIN (uključujući i Partnere) uložio značajan trud, vreme, sredstva i resurse radi kreiranja, odnosno pribavljanja Sadržaja i da celokupan Sadržaj predstavlja značajnu intelektualnu svojinu HD-WIN (i/ili Partnera) velike vrednosti. Posetilac je dužan da se u odnosu na sav Sadržaj pridržava svih ograničenja koja predviđaju merodavna prava intelektualne svojine i druga prava, kao i ograničenja koja su sadržana u Ugovoru.

Najstrože je zabranjeno korišćenje, kopiranje, preuzimanje bilo kog dela Platforme ili Sadržaja bez izričite prethodne pisane saglasnosti Društva, kao i bilo koji drugi vid korišćenja Platforme i Sadržaja u bilo koju svrhu koja nije izričito dozvoljena Uslovima. Posetilac nema pravo da, bez našeg izričitog prethodnog pristanka, koristi bilo koji žig, logo, znak, trgovačko ili poslovno ime, domen, oznaku patenta ili drugi Sadržaj na način da stvori utisak i/ili dovede u zabludu da Posetilac ima bilo kakvo ovlašćenje na takvom Sadržaju ili da postoji bilo kakav vid povezanosti između Posetioca i Društva, Partnera ili drugih lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, ili povezanosti između Posetioca i bilo kog subjekta koji se pominje u bilo kom delu Sadržaja.

Posetilac ima obavezu da štiti i asistira HD-WIN-u (uključujući Partnere i druga lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga) u zaštiti i ostvarivanju prava intelektualne svojine u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge, tokom i nakon prestanka Ugovora, kao i da postupi u skladu sa razumnim zahtevima HD-WIN, Partnera ili drugih lica koja imaju ili mogu imati interes u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga, koji se tiče zaštite ili ostvarivanja bilo kog prava koji podnosilac zahteva ima u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama.

Sva postojeća i buduća prava na Sadržaju (u celini ili njegovom delu), uključujući naročito, ali ne ograničavajući se na bilo koje pravo intelektualne svojine priznato u bilo kojoj jurisdikciji kao i pravo podnošenja ili apliciranja za priznanje bilo kog prava intelektualne svojine, isključivo pripadaju HD-WIN (odnosno Partnerima).

Svaka nedozvoljena radnja u pogledu Platforme, Sadržaja i/ili Usluga smatraće se povredom prava intelektualne svojine i HD-WIN zadržava pravo da upotrebi sva dostupna pravna sredstva radi zaštite prava intelektualne svojine na Sadržaju odmah po saznanju za bilo koji vid postupanja suprotan Uslovima.

Izuzetno, Posetilac može preuzeti materijal sa Platforme koji je dostupan za preuzimanje u jednom primerku, isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se suzdrži od uklanjanja bilo kojih obeležja, znakova ili obaveštenja o pravu intelektualne svojine bilo kog lica.

Omogućavanje Posetiocima da pristupe i koriste Platformu ne implicira davanje bilo kakve licence niti prenošenje bilo kakvih prava na bilo kojom delu Platforme ili Sadržaja. Posetioci Platforme imaju ograničenu, neisključivu, neprenosivu i opozivu dozvolu da koriste Platformu i pregledaju Sadržaj (u meri u kojoj su im Platforma i Sadržaj dostupni, shodno svojstvu Posetioca, odnosno Registrovanog korisnika), isključivo u lične i nekomercijalne svrhe (za fizička lica) i internu poslovnu upotrebu (za pravna lica) u skladu sa Ugovorom. Korišćenje Sadržaja i/ili Platforme na bilo koji način u komercijalne svrhe je zabranjeno.

Posetiocima je zabranjeno da koriste Platformu, Sadržaj, Usluge, imena bilo kog lica navedenog na Platformi, u izvornom ili izvedenom odnosno modifikovanom obliku, za bilo koje svrhe osim ukoliko je to izričito dozvoljeno ovim Uslovima.

HD-WIN zadržava sva prava intelektualne svojine u vezi sa Platformom, Sadržajem i Uslugama koja nisu izričito navedena u Uslovima.

Posetilac je dužan da bez odlaganja obavesti Društvo u slučaju da dođe do saznanja o bilo kom vidu povrede prava intelektualne svojine Društva u vezi sa Platformom na: contact@bloombergadria.com.

Zahtev u slučaju kršenja prava intelektualne svojine. Ukoliko smatrate da je Vaše pravo intelektualne svojine povređeno usled bilo koje radnje koja je preduzeta u okviru Sadržaja ili u vezi sa Platformom, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite o tome slanjem email-a na adresu: contact@bloombergadria.com, uz dostavljanje sledećih informacija:

 1. dokaz o vlasništvu i osnov za zastupanje (ukoliko je primenjivo) nosioca prava intelektualne svojine na koje se povreda odnosi,

 2. dokaz o identifikovanom Sadržaju, odnosno delu Platforme koji krši Vaše pravo intelektualne svojine (u vidu print screen-a ili linka do Sadržaja, odnosno dela Platforme za koji smatrate da krši Vaše pravo intelektualne svojine),

 3. opis o načinu na koji se krši Vaše pravo intelektualne svojine,

 4. svoje kontakt podatke, odnosno kontakt podatke nosioca prava intelektualne svojine, ukoliko postupate u svojstvu zastupnika tog lica.

Ukoliko se utvrdi da su navodi iz Vašeg zahteva tačni i osnovani, preduzećemo adekvatne mere kako bismo otklonili Sadržaj, odnosno deo Platforme koji krši Vaše pravo intelektualne svojine.


 

 1. Ograničenja u korišćenju Platforme i Usluga


 

Opšta ograničenja. Svi Posetioci dužni su da se, prilikom pristupanja i korišćenja Platforme, pridržavaju svih zakonskih pravila i pravila iz ovog Ugovora. Primeri naročito nedozvoljenih radnji i aktivnosti su:

 • Zabranjeno je korišćenje Platforme na način koji se može smatrati nelegalnim ili nemoralnim, kao i zloupotreba Platforme ili Sadržaja na bilo koji način i bilo kojim sredstvom;

 • Nisu dozvoljene aktivnosti usmerene na onemogućavanje ili narušavanje funkcionalnosti servera ili softvera koji omogućava rad Platforme, kao i aktivnosti koje su usmerene na povredu bezbednosti ili pokušaj ostvarivanju nedozvoljenog pristupa Uslugama i Sadržaju (na primer, hakovanje, prevazilaženje password zaštite i sl.);

 • Zabranjene su radnje koje imaju za cilj ili mogu rezultovati u povredi prava intelektualne svojine Društva, lica u čijem vlasništvu je Sadržaj i Sadržaj Posetilaca, odnosno bilo kojih trećih lica, uključujući ali ne ograničavajući se na kopiranje, reprodukovanje, rastavljanje i ponovno sastavljanje, obrnuti inženjering, objavljivanje, činjenje dostupnim, modifikovanje, kreiranje izvedenih radova, prenošenje, transfer, prodavanje, licenciranje, editovanje, frejmovanje, linkovanje ili bilo koje drugo eksploatisanje Usluge i Sadržaja, osim downloada materijala i čuvanja jedne štampane verzije za lične, nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se ne uklone sva autorska i druga vlasnička obaveštenja i oznake;

 • Zabranjeno je sprovođenje na Platformi aktivnosti koje mogu dovesti do povrede privatnosti bilo kog lica;

 • Zabranjene su radnje usmerene na preuzimanje Sadržaja ili bilo kojih delova Platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje podataka putem tehnologija, uključujući tehnologije koje simuliraju ljudske aktivnosti (na primer, „scraping“, „data mining“, „spider“, „botovanje“ i slične automatizovane tehnologije, programi, alati, algoritmi, procesi), bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Zabranjena je prodaja ili ponuda Usluge ili Sadržaja (ili njihovog dela) preko bilo kog medija uključujući ali ne ograničavajući se na televiziju i radio emitovanje, kompjutersku mrežu, linkovanje i framing na internetu, bez izričitog pismenog odobrenja HD-WIN;

 • Usluga, Sadržaj i podaci se ne smeju koristiti za kreiranje bilo koje vrste baze podataka ili radi poboljšanja kvaliteta podataka u vlasništvu bilo kog Posetioca ili trećeg lica;

 • Zabranjeno je korišćenja Platforme, Sadržaja ili Usluga radi razvoja konkurentnih proizvoda ili usluga, proizvoda koji su zasnovani na sličnim idejama, funkcionalnostima ili sadržaju.


 

Posetiocima je takođe zabranjeno korišćenje ili omogućavanje korišćenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga u vezi sa aktivnostima koje su u bilo kakvoj vezi sa ili idu u korist državi ili regionu (uključujući njihove izvršne organe) u odnosu na koji su od strane Ujedinjenih Nacija, Evropske Unije ili Ujedinjenog Kraljevstva izrečene sankcije koje zabranjuju ili u znatnoj meri ograničavaju uvoz ili pružanje roba ili usluga, ili aktivnostima koje se smatraju zabranjenim u skladu sa takvim sankcijama.

Posetioci mogu da pošalju određeni tekst u okviru Sadržaja koristeći opciju “e-mail this article” isključivo radi prenošenja informacije o tekstu sa drugim licem, pod uslovom da primalac želi da primi takvu informaciju.

Ograničenja za Registrovane korisnike. Sve informacije koje podelite sa nama putem Platforme (uključujući Vaš Korisnički nalog) moraju biti tačne, ažurne i kompletne u svakom trenutku. Nije dozvoljeno korišćenje lažnog identiteta prilikom kreiranja Korisničkog naloga niti je dozvoljeno kreiranje Korisničkog naloga u ime drugog lica bez saglasnosti tog lica. Izuzetno, ukoliko ste zainteresovani za pretplatu u ime drugog lica (na primer, u vidu poklona), molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtev na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Nije moguće kreiranje više Korisničkih naloga sa istom email adresom. HD-WIN zadržava pravo da onemogući kreiranje Korisničkog naloga sa kredencijalima koje, po sopstvenoj diskreciji, oceni kao uvredljive ili neprikladne.

Ukoliko želite da ostvarite pretplatu na više Modela pretplate istovremeno molimo Vas da pošaljete svoj obrazloženi zahtev na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrovani korisnici su u obavezi da onemoguće korišćenje svojih kredencijala za pristup Korisničkom nalogu bilo kom drugom licu.

Ukoliko dođete do saznanja da je došlo do neovlašćenog pristupa Vašem Korisničkom nalogu ili ne možete da pristupite svom Korisničkom nalogu zbog gubitka kredencijala, molimo Vas da nas bez odlaganja obavestite.

U svakom slučaju, Registrovani korisnik je isključivo odgovoran za sve aktivnosti preduzete putem svog Korisničkog naloga.

Strogo je zabranjen bilo koji vid prenosa pretplate u celini ili delimično, odnosno bilo kog ovlašćenja koje imate kao Registrovani korisnik.

Posledice kršenja ograničenja. HD-WIN zadržava pravo da raskine Ugovor bez odlaganja i ukine ili ograniči pristup Platformi i/ili Uslugama, suspenduje ili ukine Korisnički nalog, ukoliko prema sopstvenoj diskreciji, ustanovi da je došlo do kršenja bilo kog pravila u okviru ovog odeljka Uslova. HD-WIN će obavestiti nadležni državni organ ako osnovano posumnja da Posetilac ili bilo koje treće lice preduzima nedopuštene aktivnosti.


 

 1. Sadržaj Posetilaca


 

HD-WIN ne traži i ne želi da prima sadržaj generisan od strane Posetilaca (izuzev komentara pod pravilima koja su definisana kasnije u tekstu) (dalje: Sadržaj Posetilaca). Ukoliko Posetilac ipak odluči da nam pošalje sadržaj u vidu komentara, teksta, video snimka, audio snimka, fotografija, ideja, sugestija, koncepata i sličnih materijala, takav Sadržaj Posetilaca neće biti tretiran kao poverljiv i kao zaštićen.

Osim toga, Posetilac slanjem Sadržaja Posetilaca (uključujući ostavljanje komentara kako je to regulisano kasnije u tekstu) je saglasan da daje HD-WIN neekskluzivnu, teritorijalno i vremenski neograničenu, podobnu za podlicenciranje, prenosivu, neopozivu i besplatnu licencu (odobrenje) za korišćenje, objavljivanje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje Sadržaja Posetilaca kao, i izradu izvedenih dela od takvog sadržaja po diskreciji HD-WIN i bez dodatnog obaveštenja, naknade ili označavanja imena Posetioca.

Posetilac garantuje:

 • da je autor ili nosilac prava intelektualne svojine na Sadržaju Posetilaca koji nam pošalje i da ne postoji obaveza pribavljanja bilo kakve dozvole ili saglasnosti bilo kog trećeg lica za zakonito korišćenje takvog sadržaja u saglasnosti sa gorenavedenom licencom;

 • da je Sadržaj Posetilaca tačan i istinit;

 • da ne krši bilo koje zakonske propise, odredbe Ugovora ili prava HD-WIN i trećih lica.

Komentari. Registrovani korisnici putem svojih Korisničkih naloga mogu ostavljati komentare na objave u okviru Platforme, a Posetioci mogu ostavljati komentare na objave u okviru naših naloga odnosno stranica na društvenim mrežama. Ni u jednom slučaju nije dozvoljeno ostavljanje komentara koji obuhvataju sadržaj koji je protivzakonit, a naročito ako:

 1. je uvredljiv, pornografski, vulgaran, preteći, uznemirujući ili na drugi način neprikladan,

 2. može vređati dostojanstvo, pol, invaliditet, religiju, rasnu i/ili etničku pripadnost, seksualno opredeljenje, fizičke ili druge karakteristike nekog lica,

 3. poziva na nasilje u bilo kom obliku,

 4. se odnosi na marketinške kampanje ili drugi sadržaj promotivne prirode usmeren na privlačenje poslovnih ponuda bilo kom komercijalnom subjektu,

 5. se odnosi na političke kampanje,

 6. u odnosu na koji je Registrovani korisnik vezan zakonskom ili ugovornom obavezom čuvanja u poverljivosti,

 7. je usmeren na širenje lažnih vesti, kao i izazivanje opšte panike i nereda,

 8. krši pravo intelektualne svojine drugog lica,

 9. sadrži ili može sadržati viruse ili slične kompjuterske kodove, fajlove ili programe kreirane sa namerom da unište, onemoguće, prekinu ili ograniče funkcionalnost hardvera ili softvera,

 10. može biti štetan po maloletna lica,

 11. sadrži podatke o ličnosti drugog lica, ukoliko ne postoji pravni osnov za korišćenje i otkrivanje takvih podataka.

HD-WIN zadržava pravo da zabrani objavljivanje i ukloni svaki komentar koji nije u skladu sa Uslovima ili propisima bez prethodnog obaveštavanja Registrovanog korisnika (odnosno Posetioca ako se radi o komentarima na objave na društvenim mrežama) po sopstvenoj diskreciji, a i po opravdanom saznanju da se radi o nedopuštenom delovanju koje potiče od trećih lica.

HD-WIN nema obavezu da nadgleda sadržaj komentara postavljenih od strane Posetilaca niti da ispituje da li postoje okolnosti koje upućuju na nedopušteno delovanje. HD-WIN ne preuzima odgovornost za sadržaj komentara ili bilo kog Sadržaja Posetioca i ne može snositi štetu prema trećim licima po bilo kom osnovu u vezi sa tim.

Po zahtevu trećeg lica, HD-WIN će bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva tog lica ukloniti nedopušteni Sadržaj Posetioca, osim ukoliko smatra da objavljeni Sadržaj Posetioca nije u suprotnosti sa odredbama zakona. U tom slučaju, HD-WIN može da se obrati organu nadležnom za primenu i postupanje po zakonu i zahteva da nadležni organ utvrdi da li su u konkretnom slučaju povređene odredbe zakona, usled čega je potrebno ukloniti Sadržaj Posetioca.


 

 1. Registracija i pretplata


 

Trajanje pretplate. Pretplata se ugovara na mesečnom (minimalno trajanje) ili na godišnjem nivou, u zavisnosti od odabranog Modela pretplate.

Registracija. Registracija, odnosno kreiranje Korisničkog naloga se vrši klikom na dugme “Registracija” u gornjem desnom uglu na Platformi, nakon čega će Vam se automatski u istom prozoru otvoriti posebna registraciona forma u koju unosite email adresu i lozinku. Nakon što unesete podatke i kliknete na dugme „Registracija“ stići će Vam mejl kojim je potrebno da verifikujete i potvrdite svoju registraciju. Nakon što se registrujete kao Registrovani korisnik, biće Vam omogućen pristup online Sadržaju u punom obimu.

Modeli pretplate. Kao Registrovani korisnik, nakon registracije se možete pretplatiti na bilo koji od Modela pretplate ponuđenih na Platformi. Nakon što odaberete Model pretplate za koji ste zainteresovani, bićete dalje preusmereni na formu koju je potrebno popuniti dodatnim podacima o:

 1. periodu pretplate (mesečno ili godišnje),

 2. sredstvu plaćanja (broj platne kartice) i adresi za naplatu,

 3. adresu za prijem pošiljki (ukoliko se odlučite za Model pretplate koji podrazumeva i štampano izdanje časopisa Bloomberg Businessweek).

Prilikom potvrđivanja pretplate, potrebno je da selektujete polje kojim potvrđujete da prihvatate Uslove i da ste upoznati da će se Vaša pretplata automatski produžiti ukoliko je prethodno ne otkažete u skladu sa Uslovima.

Nakon što završite sve opisane korake, Vaša pretplata biće kompletirana.

Automatsko produženje. Po isteku Ugovora odabrani Model pretplate se automatski produžava sve dok Registrovani korisnik ne odluči da otkaže pretplatu. Registrovani korisnik je dužan da o otkazivanju pretplate obavesti HD-WIN najmanje 3 (tri) dana pre datuma isteka poslednjeg perioda pretplate slanjem email-a na subscription@bloombergadria.com. Ukoliko Registrovani korisnik ne otkaže pretplatu u skladu sa ovim odeljkom, snosi isključivu odgovornost za izmirenje svih dospelih iznosa naknade za pretplatu po osnovu automatski produženog Ugovora.

Otkazivanje pretplate. Ukoliko Registrovani korisnik želi da otkaže pretplatu pre isteka tekućeg perioda pretplate, otkazivanje pretplate će nastupiti prvog dana nakon isteka tekućeg perioda preplate. Registrovani korisnik koji je otkazao pretplatu zadržava pravo pristupa i korišćenja Platforme, Sadržaja i Usluga u istom obimu sve do isteka tekućeg perioda pretplate. Registrovani korisnik nema pravo na refundaciju plaćenog iznosa naknade za pretplatu u slučaju da pretplatu otkaže pre isteka perioda pretplate (uključujući i godišnje pretplate). Otkazivanje pretplate ne podrazumeva automatsko brisanje Korisničkog naloga, u skladu sa objašnjenjem iz dela Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog naloga.

Promotivne ponude. HD-WIN zadržava pravo da, po sopstvenoj diskreciji, ponudi Registrovanim korisnicima promotivne cene pretplate ili besplatan pristup Sadržaju koji se inače plaća u skladu sa Modelima Pretplate, u skladu sa uslovima koje HD-WIN propisuje za svaku promotivnu ponudu i objavljuje na Platformi, društvenim mrežama i marketinškom materijalu (dalje: Promotivna ponuda). Promotivne ponude traju tokom perioda koji HD-WIN odredi po sopstvenoj diskreciji i nakon isteka perioda Promotivne ponude nastavljaju da se primenjuju redovne cene pretplate navedene na Platformi. Detaljniji uslovi i pogodnosti koje pružaju Promotivne ponude biće objavljeni na Platformi pre početka trajanja Promotivne ponude.

Po pravilu, nastavak korišćenja Usluga u okviru Promotivne ponude nakon isteka Promotivne ponude, podrazumeva saglašavanje sa uslovima pretplate u odnosu na koju se Promotivna ponuda odnosi i Registrovanom korisniku će biti naplaćena Usluga u skladu sa Modelom Pretplate bez daljeg obaveštenja, osim ukoliko Registrovani korisnik ne otkaže korišćenje pre isteka Promotivne ponude putem posebne opcije za otkazivanje Promotivne ponude u okviru podešavanja Korisničkog naloga, ili slanjem mejla na subscription@bloombergadria.com Konkretnom Promotivnom ponudom HD-WIN može propisati povoljnije uslove za Registrovanog korisnika, u kom slučaju će ti uslovi imati prednost.

Svaki Registrovani korisnik može najviše jednom iskoristiti Promotivnu ponudu, bez obzira na njenu vrstu, vreme trajanja ili dostupnosti, osim ako nije drugačije predviđeno u Promotivnoj ponudi.

Posebne pogodnosti. Registrovani korisnici koji ispunjavaju kriterijume za posebne pogodnosti predviđene od strane HD-WIN usled određenog trajanja perioda pretplate mogu ostvariti pravo na snižene iznose naknade u određenom periodu. Za više informacija o posebnim pogodnostima koje pružamo molimo Vas da nas kontaktirate slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Deaktivacija pretplate/brisanje Korisničkog naloga. Deaktivacija i brisanje Korisničkog naloga su detaljno regulisani u odeljku Prestanak ugovora.


 

 1. Naknada i plaćanje


 

Kada se Registrovani korisnik prvi put pretplati na Model pretplate, naknada za pretplatu se plaća pre početka prvog obračunskog perioda (meseca ili godine). Minimalan period pretplate je mesec dana. Naknadu za godišnju pretplatu HD-WIN naplaćuje unapred za ceo obračunski period.

Obaveza plaćanja naknade za bilo koji Model pretplate dospeva odmah nakon što Registrovani korisnik odabere jedan od Modela pretplate. Registrovani korisnik će po odabiru Modela pretplate ostaviti podatak o sredstvu plaćanja sa kog će odmah po potvrđivanju pretplate biti naplaćen odgovarajući iznos naknade za Model pretplate, u skladu sa odeljkom Registracija i pretplata. Registrovani korisnik prihvatanjem Uslova daje svoju saglasnost da HD-WIN izvrši naplatu naknade za pretplatu putem navedenog sredstva plaćanja.

Plaćanje naknade za pretplatu može biti izvršeno:

 1. putem Stripe sistema plaćanja. Uslove korišćenja Stripe sistema plaćanja možete pročitati na sledećem linku.


 

 1. putem bankovne kartice izdate od strane poslovne banke kod koje Registrovani korisnik ima otvoren račun.

U slučaju da Registrovani korisnik ne obavesti HD-WIN o otkazivanju pretplate, smatraće se da je Registrovani korisnik saglasan sa produženjem Ugovora i pretplata će biti automatski produžena u skladu sa odeljkom Registracija i pretplata, nakon čega će naknada za pretplatu za naredni period pretplate biti naplaćena prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda u skladu sa Uslovima i odabranim Modelom pretplate. Ukoliko Registrovani korisnik na odabranom sredstvu plaćanja ne bude imao sredstva u iznosu dovoljnom za izmirenje naknade za naredni mesec, HD-WIN će obavestiti Registrovanog korisnika i zamoliti za obezbeđenje sredstava ili predložiti promenu sredstva plaćanja. Ukoliko Registrovani korisnik po isteku 14 dana počev od prvog narednog dana po isteku prethodnog obračunskog perioda ne bude obezbedio sredstva u iznosu dovoljnom za izmirenje naknade za naredni mesec, HD-WIN ima pravo da otkaže pretplatu i deaktivira/obriše Korisnički nalog Registrovanog korisnika. U tom slučaju, HD-WIN ima pravo da naplati srazmeran deo naknade za period tokom koga je Registrovani korisnik bio aktivan.

Registrovani korisnik može otkazati pretplatu pre isteka perioda pretplate slanjem zahteva za otkazivanje putem Korisničkog naloga ili slanjem email-a na adresu: subscription@bloombergadria.com.

Registrovani korisnik je upoznat sa činjenicom da u vezi sa plaćanjem naknade za pretplatu mogu nastati dodatni troškovi u vidu provizija i/ili naknada poslovnih banaka odnosno drugih pružalaca usluga elektronskog plaćanja (Stripe), te da takvi troškovi ne spadaju u naknadu za pretplatu koju Registrovani korisnik plaća po osnovu Ugovora. Registrovani korisnik snosi isključivu odgovornost za izmirenje takvih dodatnih troškova te savetujemo da prethodno proverite postojanje takvih troškova sa subjektom putem kojeg vršite plaćanje naknade za pretplatu.

Registrovani korisnik može u svakom trenutku izmeniti odabrano sredstvo plaćanja u okviru svog Korisničkog naloga. Ukoliko do trenutka naplate novog perioda pretplate Registrovani korisnik nije uopšte naveo sredstvo plaćanja ili nije navedeno tačno, važeće i prihvatljivo sredstvo plaćanja usled čega naplata naplate za pretplatu nije moguća, HD-WIN će pisanim putem podsetiti Registrovanog korisnika na obavezu plaćanja naknade za pretplatu i pozvati Registrovanog korisnika da izmeni podatke o sredstvu plaćanja slanjem email-a na adresu Registrovanog korisnika koja je vezana za Korisnički nalog. Registrovani korisnik je dužan da u roku od 5 dana od dana slanja navedenog email-a od strane HD-WIN izmeni podatke o sredstvu plaćanja na Korisničkom nalogu odnosno izvrši plaćanje naknade za pretplatu. U suprotnom, HD-WIN zadržava pravo da privremeno onemogući Korisnički nalog dok sve dospele naknade za pretplatu ne budu izmirene.

Iznosi naknada za svaki pojedinačni Model pretplate mogu biti izmenjeni s vremena na vreme. Ukoliko dođe do izmene iznosa naknade tokom trajanja Ugovora sa Registrovanim korisnikom, izmenjeni iznos primenjivaće se počev od prvog narednog perioda nakon isteka tekućeg perioda pretplate tokom kojeg je došlo do izmene iznosa naknade. Na izmenu naknade će se primenjivati odredbe iz odeljka 4 (Izmene Ugovora).


 

 1. Nepostojanje prava na odustanak


 

Usluga koju HD-WIN pruža se sastoji prevashodno u isporuci digitalnog sadržaja.

Nakon što Registrovani korisnik kreira Korisnički nalog i nakon što mu se omogući pristup digitalnom Sadržaju u skladu sa Modelom pretplate, smatra se da je Usluga u potpunosti izvršena. Shodno navedenom, Registrovani korisnik razume i prihvata da ne može ostvarivati pravo potrošača na odustanak od ugovora koji je zaključen na daljinu po bilo kom merodavnom pravu, te ne može ostvariti povraćaj novca za pretplatu po ovom osnovu. Registrovani korisnik, međutim, može da raskine Ugovor u skladu sa pravilima sadržanim u odeljku Registracija i pretplata.


 

 1. Newsletter


 

Svi Posetioci imaju mogućnost prijave na newsletter kako bi bili obavešteni o našim specijalnim ponudama i promocijama o proizvodima i uslugama. Prijava za newsletter se vrši:

 • ako ste Registrovani korisnik - selektovanjem odgovarajućeg polja u okviru podešavanja Korisničkog naloga,

 • ako ste Posetilac - unošenjem email adrese u polje predviđeno za to u okviru Platforme.

Bićete dodati na našu mejling listu tek nakon što date svoju izričitu saglasnost za to.

Molimo Vas da imate na umu da radi slanja newslettera prikupljamo određene podatke o ličnosti, u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Sa liste lica koji primaju newsletter možete se odjaviti u bilo kom trenutku tako što ćete pratiti instrukcije koje se nalaze na dnu svakog email-a koji ste dobili u okviru newsletter-a. U tom slučaju, Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani, kako je i opisano u našoj Politici privatnosti.


 

 1. Sajtovi trećih strana


 

HD-WIN nema kontrolu niti bilo kakva prava u pogledu bilo kog Sajta treće strane. Korišćenje svakog Sajta treće strane uređeno je uslovima korišćenja i politikom privatnosti tog konkretnog Sajta treće strane, a koji se mogu u značajnoj meri razlikovati od Uslova i Politike privatnosti Društva. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dostupnosti ili funkcionalnosti bilo kog Sajta treće strane, niti u pogledu uslova korišćenja i/ili politika privatnosti koje se primenjuju na njih.

Društvo nije odgovorno za tačnost, ažurnost ili sadržaj informacija objavljenih na Sajtu treće strane ili bilo kom drugom izvoru kome se može pristupiti putem linka dostupnog na Platformi.

Činjenica da je na Platformi dostupan link do Sajta treće strane ne implicira niti podrazumeva da HD-WIN odobrava ili preporučuje usluge ili proizvode subjekta u čijem vlasništvu je Sajt treće strane.

Posetilac je isključivo odgovoran i snosi rizik pristupanju Sajtu treće strane. Posetilac je upoznat sa činjenicom da napuštanjem Platforme prestaju da se primenjuju Uslovi i Politika privatnosti.


 

 1. Odsustvo garancija


 

Posetilac (uključujući Registrovanog korisnika) pristupa i koristi Platformu na sopstvenu odgovornost i svestan je da HD-WIN obezbeđuje Platformu “u viđenom stanju” (as is and as available). HD-WIN ne garantuje (ni implicitno ni eksplicitno):

 • da će Platforma, Sadržaj i Usluge (uključujući usluge obuhvaćene pretplatom) odgovarati specifičnim potrebama ili zahtevima Posetioca,

 • da će Usluga biti u svakom trenutku funkcionalna, tačna, sigurna, neprekinuta, zadovoljavajućeg kvaliteta i bez grešaka,

 • da je Sadržaj tačan i pouzdan,

 • da će bilo koje greške ili nedostaci u pogledu Usluga biti ispravljeni.

HD-WIN zadržava puno pravo da, bez slanja obaveštenja Korisnicima, a Registrovanim korisnicima uz prethodno obaveštenje dato u razumnom roku, u bilo kom trenutku:

(a) onemogući ili suspenduje pristup Platformi u celini ili delimično,

(b) unese izmene u Sadržaj ili bilo koji deo Platforme,

(c) obustavi funkcionalnost Platforme usled redovnog ili vanrednog održavanja, potrebnih ažuriranja, otklanjanja nedostataka ili iz drugih razloga.

HD-WIN ne garantuje niti snosi odgovornost za funkcionalnost hardverskih i softverskih komponenti koje Posetilac koristi za pristupanje i korišćenje Platforme i Usluga, kao ni za usluge koje pružaju treće strane u vezi sa Platformom, poput kvaliteta internet konekcije. Posetilac nema mogućnost upućivanja bilo kakvih zahteva prema nama u tom pogledu.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo rad Platforme i/ili pružanje Usluga, bez navođenja razloga, u kom slučaju ćemo obezbediti da se uplaćeni iznosi po osnovu pretplate na Platformu za period nakon prekida rada Platforme/pružanja Usluga vrate Registrovanim korisnicima na isti način na koji su i plaćeni.

Platforma, Sadržaj i Usluge su namenjeni isključivo za informativne svrhe. Informacije u vezi sa finansijama, berzom, poslovanjem, investiranjem, knjigovodstvom, geopolitičkim i političkim pitanjima kao i sve druge informacije objavljene na Platformi čine deo Sadržaja isključivo sa ciljem pružanja informacija. Ništa sadržano na Platformi ne predstavlja pravni, komercijalni, poslovni ili savet druge vrste. Ne garantujemo da je bilo koji stav, mišljenje, izjava ili preporuka sadržana u bilo kom delu Sadržaja tačna, ažurna ili potpuna.

 

Reklamacije. Registrovani korisnik koji se smatra Potrošačem može da izjavi reklamaciju HD-WIN-u ako pružene usluge nisu saobrazne ugovorenoj pretplati, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, a HD-WIN je dužan da primi tu izjavljenu reklamaciju, te da potvrdi njen prijem i saopšti broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija, te da je čuva u evidenciji najmanje dve godine od dana podnošenja. Registrovani korisnik može da izjavi reklamaciju na bilo koji način opisan u odeljku Korespondencija. HD-WIN je dužan da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije odgovori Registrovanom korisniku na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana njenog podnošenja. Ako HD-WIN reši usmeno izjavljenu reklamaciju prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na prethodno opisan način. Ukoliko HD-WIN odbije reklamaciju, Ugovorne strane imaju na raspolaganju mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkh sporova.


 

 1. Ograničenje odgovornosti


 

Ni u kom slučaju, do mere u kojoj je to dozvoljeno, HD-WIN (uključujući Partnere) niti njihovi zastupnici, predstavnici i članovi neće snositi nikakvu odgovornost prema Posetiocu ili bilo kom trećem licu za:

 1. bilo koju vrstu štete, gubitka, troška, ili drugu štetnu posledicu koja nastane kao rezultat direktnog ili indirektnog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Platforme, Sadržaja ili Usluga,


 

 1. neovlašćen pristup Korisničkom nalogu ili štetnu posledicu koja može proisteći iz njega.

Izuzeci. Ograničenje odgovornosti neće se primenjivati u slučajevima štete koja proistekne iz namernog kršenja Ugovora od strane HD-WIN.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koje od prethodno opisanih ograničenja odgovornosti neizvršivo ili u slučaju utvrđenja odgovornosti Društva, Posetilac je saglasan da ukupna utvrđena odgovornost Društva ne može preći iznos svih plaćenih naknada za pretplatu koju je Posetilac platio Društvu po osnovu Ugovora u periodu od 12 meseci koji prethode danu utvrđivanja odgovornosti Društva.

Posetilac je saglasan da ograničenja odgovornosti opisana u ovom odeljku predstavljaju primerenu raspodelu rizika između Društva i Posetioca i čini neizostavni element Ugovora, te da Platforma, Sadržaj i Usluge ne bi postojale, odnosno ne bi bile pružane od strane Društva bez opisanih ograničenja.

HD-WIN odgovara Registrovanim korisnicima koji se smatraju Potrošačima u slučaju nesaobraznosti Platforme, Sadržaja ili Usluga sa Ugovorom. Nesaobraznost nastaje ako Platforma, Sadržaj ili Usluge ne odgovaraju opisu pruženom od strane Društva pre zaključenja Ugovora ili u toku pružanja Usluge, kao i ako nemaju redovna svojsva usluga iste vrste ili ne odgovaraju očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja HD-WIN-a. Opis koje je pružilo treće lice pre zaključenja Ugovora u ime Društva takođe je relevantno za ocenu nesaobraznosti, osim ako Društvo nije znalo ili nije moralo da zna za taj opis ili ako je takav opis blagovremeno ispravljen na odgovarajući način.

Viša sila. Nijedna Ugovorna strana se neće smatrati odgovornom za kršenje Ugovora koje nastane kao posledica okolnosti koje se razumno nisu mogle predvideti i koje su izvan kontrole Ugovornih strana, kao što su prirodne nepogode, rat, akt nadležnog organa, političke ili ekonomske sankcije, građanski nemiri, teroristički napad, štrajk, pad interneta, ili bilo koja druga okolnost koja se može smatrati višom silom u skladu sa merodavnim pravom. Ovaj izuzetak primenjuje se samo ukoliko je konkretna okolnost direktno uticala odnosno onemogućila Ugovornu stranu da ispuni svoju ugovornu obavezu.

Ovaj odeljak nema za cilj da:

 1. derogira ili ograniči primenu bilo kog zakonskog ograničenja ili isključenja odgovornosti,

 2. omogući ograničenje ili isključenje odgovornosti Registrovanog korisnika za plaćanje naknade za pretplatu u skladu sa Ugovorom.


 

 1. Naknada štete


 

Posetilac je saglasan da će, o sopstvenom trošku, braniti i obeštetiti HD-WIN (uključujući Partnere) od svih i bilo kojih potraživanja, zahteva za naknadu štete, odgovornosti, troškova, uključujući razumne troškove advokatskog zastupanja, koji proisteknu iz ili su u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 1. korišćenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posetioca,

 2. korišćenje Platforme, Sadržaja i/ili Usluga putem Korisničkog naloga,

 3. kršenje Ugovora od strane Posetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primenljivo), uključujući kršenje bilo koje obaveze Posetioca koja proističe iz Ugovora,

 4. bilo kakve tvrdnje o povredi prava intelektualne svojine, prava na privatnost, ili drugog prava bilo kog trećeg lica usled korišćenja Platforme, Sadržaja i/ili Usluga od strane Posetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primenljivo),

 5. bilo kakve izmene, uklanjanja, brisanja, dodatke ili drugi vid neovlašćene upotrebe u odnosu na Platformu, Sadržaj i/ili Usluge od strane Posetioca ili drugog lica koje koristi uređaj Posetioca (uključujući Korisnički nalog ako je primenljivo).

Posetilac će nadoknaditi Društvu sve i bilo koje troškove i štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne troškove advokatskog zastupanja i troškove koji na bilo koji način proističu iz takvog zahteva, odnosno potraživanja, radnje ili bilo koje vrste postupka koji se vodi u vezi sa takvim zahtevom ili potraživanjem.

HD-WIN zadržava pravo da, o sopstvenom trošku, preduzme sve potrebne radnje sa ciljem odbrane i upravljanja postupkom koji je predmet naknade štete od strane Posetioca, u kom slučaju se Posetilac obavezuje da pruži Društvu svu potrebnu pomoć i asistenciju u takvoj odbrani i ostvarivanju svojih prava.

Posetilac će nadoknaditi Društvu troškove advokatskog zastupanja u slučaju vođenja sudskog postupka pokrenutog od strane Društva protiv Posetioca a koji proistekne iz kršenja obaveze Posetioca opisane u ovom odeljku.


 

 1. Korespondencija


 

Posetilac može stupiti u kontakt sa HD-WIN slanjem upita na bilo koji od sledećih načina:

 • na email adresu: subscription@bloombergadria.com,

 • na adresu Radnička cesta 180, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska,

 • putem telefona na broj +385 992422224,

 • putem polja za kontakt u okviru Korisničkog naloga.

HD-WIN može da stupi u kontakt sa Registrovanim korisnikom na sledeće načine:

 • kada je Registrovani korisnik fizičko lice: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički nalog.


 

 • Kada je Registrovani korisnik pravno lice: putem email adrese sa kojom je povezan Korisnički nalog ili putem email adrese koja je registrovana u javnom registru društava ili putem pismene pošiljke na adresu sedišta društva.

Obaveštenje, odnosno poruka smatraće se dostavljenim:

(a) u slučaju dostavljanja putem e-mail-a: naredni radni dan od dana slanja,

(b) u slučaju dostavljanja putem kurirske službe: na dan naznačen na potvrdi o prijemu kurirske službe,

(c) u slučaju dostavljanja putem preporučene pošiljke: petog radnog dana nakon datuma slanja.

 

Za potrebe ovog Ugovora, radni dan podrazumeva radni dan u mestu u kome HD-WIN ima registrovano sedište.

Svaka Ugovorna strana ima pravo da izmeni adresu za korespondenciju navedenu u Ugovoru, pod uslovom da o tome prethodno obavesti drugu Ugovornu stranu u skladu sa ovim odeljkom.


 

 1. Prestanak Ugovora


 

Ugovor će imati dejstvo do:

 1. Raskida od strane Posetioca odnosno Registrovanog korisnika.

 2. Raskida od strane HD-Win.


 

Raskid od strane Posetioca. Posetilac može u bilo koje vreme prestati sa korišćenjem Platforme i Usluge, te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu, čime će se ugovor smatrati raskinutim (osim ako se ne radi o Registrovanom korisniku).

Raskid od strane Registrovanog korisnika. Registrovani korisnik može u bilo koje vreme prestati sa korišćenjem Platforme i Usluge te uništiti sav materijal pribavljen kroz Uslugu.

Deaktivacijom ili brisanjem Korisničkog naloga Ugovor se smatra raskinutim, bez obzira na razlog deaktivacije, odnosno brisanja.

Registrovani korisnik ima pravo da:

 • deaktivira pretplatu, u kom slučaju potvrdom deaktivacije biće i dalje omogućen pristup Korisničkom nalogu ali bez mogućnosti pristupa Uslugama koje su bile dostupne na osnovu odabranog Modela pretplate. Nakon deaktivacije, može se ponovo aktivirati pretplata u roku od 30 dana. Po isteku roka od 30 dana Korisnički nalog se trajno briše u kom momentu se Ugovor smatra raskinutim, a Vaše podatke o ličnosti ćemo izbrisati u skladu sa rokovima definisanim Politikom privatnosti.


 

 • obriše Korisnički nalog, potvrdom brisanja Vaš Korisnički nalog se trajno briše i Vaša pretplata se automatski gasi. Nakon brisanja Korisničkog naloga, HD-WIN će sa Vašim podacima o ličnosti postupiti u skladu sa Politikom privatnosti. U ovom slučaju, sa brisanjem se smatra da je Ugovor raskinut.

Registrovani korisnik koji je raskinuo Ugovor pre isteka pretplate nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa (ni u celosti ni u delu), kako je to detaljnije regulisanu u odeljku 12 (Otkazivanje pretplate).

Raskid od strane HD-WIN zbog povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da u bilo kom trenutku deaktivira pretplatu ukoliko Registrovani korisnik propusti da plati naknadu u skladu sa izabranim Modelom pretplate.

HD-WIN zadržava pravo da u bilo kom trenutku deaktivira pretplatu, odnosno obriše Korisnički nalog ukoliko dođe do saznanja o postupanju Registrovanog korisnika suprotno Ugovoru ili bilo kom merodavnom pravu, ili po nalogu nadležnog državnog organa, sa momentalnim dejstvom od dana slanja obaveštenja o raskidu Ugovora. Ukoliko HD-WIN ima saznanja da postoje okolnosti koje ukazuju da je došlo do kršenja Ugovora ili merodavnog prava, HD-WIN ima pravo da prethodno suspenduje Korisnički nalog na period do 30 dana. HD-WIN ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane usled suspenzije ili jednostranog raskida zbog povrede Ugovora.

Raskid of strane HD-WIN bez povrede Ugovora. HD-WIN ima pravo da ukine pristup Platformi i prestane sa pružanjem Usluga bez razloga koji se odnose na postupanje Registrovanog korisnika u svako doba s tim da ima obavezu da o tome obavesti Registrovane korisnike najmanje 30 (trideset) dana unapred. U slučaju da Registrovanom korisniku nije istekao period pretplate u skladu sa izabranim Modelom pretplate, HD-WIN će, po sopstvenoj diskreciji, omogućiti pristup Platformi i Uslugama do isteka perioda pretplate ili vratiti deo naknade Registrovanom korisniku koji je srazmeran preostalom neiskorišćenom delu perioda pretplate.

Obaveze Registrovanog korisnika nakon raskida. Registrovani korisnik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije na dan raskida Ugovora, uništi sve materijale koji su proistekli sa Platforme odnosno Sadržaja i Usluga, kao i sve kopije i povezane dokumente.

Odredbe koje se primenjuju nakon prestanka Ugovora. Obaveze koje nastavljaju da se primenjuju i nakon prestanka Ugovora su:

 1. Obaveza plaćanja koja je nastala pre prestanka Ugovora

 2. Članovi 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17 i 18.


 

 1. Rešavanje sporova


 

Merodavno pravo. Na sva pitanja koja nisu uređena Ugovorom primenjivaće se relevantni propisi Republike Hrvatske bez primene pravila o rešavanju sukoba zakona i imperativni propisi Republike Srbije, u meri u kojoj je propisana njihova eksteritorijalna primena.

Vansudsko rešavanje spora. Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju spora povodom i/ili u vezi sa Ugovorom prethodno pokušati da spor reše sporazumnim putem. Ugovorna strana koja inicira spor dužna je da drugoj Ugovornoj strani dostavi pisani poziv za sporazumno rešavanje spora, koji obuhvata opis činjenica i okolnosti spora kao i eventualnu dokumentaciju od značaja za predmet spora. Ugovorna strana koja primi poziv dužna je da u roku od 30 dana odgovori na poziv odnosno da reši nastali spor.

Poziv za sporazumno rešavanje spora dostavlja se u skladu sa odeljkom Korespondencija.

Ugovorne strane su saglasne da prethodno opisana procedura sporazumnog rešavanja spora predstavlja obavezni uslov koji mora biti ispunjen pre pokretanja bilo koje druge vrste postupka protiv druge Ugovorne strane.

Vansudsko rešavanje sporova sa fizičkim licima. HD-Win ovim putem obaveštava Potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, pred Telom za vansudsko rešavanje sporova, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

Da bi Potrošač pokrenuo postupak vansudskog rešavanja spora neophodno je da je prethodno:

 1. izjavio reklamaciju HD-Winu ili

 2. izjavio prigovor HD-Winu

U vezi sa tim, HD-Win ima obavezu da:

 • izjavljenu reklamaciju primi

 • elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je Potrošačeva reklamacija zavedena

 • bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori na izjavljenu reklamaciju

HD-Win ima rok za  rešavanje reklamacije, koji ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju, Potrošač može pokrenuti vansudski (ili sudski) postupak rešavanja potrošačkog spora. Postupak vansudskog rešavanja sporova je hitan.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Rešavanje sporova sa pravnim licima. Ukoliko obavezni pregovori sprovedeni u skladu sa ovim odeljkom ne rezultuju u rešenju spora, svaki spor koji nastane iz Ugovora ili u vezi s njim konačno se rešava pred stvarno nadležnim sudom u sedištu HD-WIN.

Rešavanje sporova sa fizičkim licima. Ukoliko obavezni pregovori sprovedeni u skladu sa ovim odeljkom ne rezultuju u rešenju spora, svaki spor će se rešavati pred sudom koji je nadležan po merodavnom pravu.


 

 1. Naslovi, nepostojanje odricanja od prava, delimična ništavost i celokupan Ugovor


 

Naslovi. Naslovi odeljaka u Ugovoru su dati samo radi lakšeg snalaženja i ne mogu imati nikakvo pravno dejstvo niti su relevantni za tumačenje Ugovora.

Nepostojanje odricanja od prava. Naša odluka da ne koristimo pravo po propisima i Ugovoru neće se tumačiti kao odricanje od prava.

Delimična ništavost. Ukoliko se utvrdi ništavost bilo koje odredbe Ugovora, ništavost takve odredbe neće uticati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora, koje će ostati na snazi i nastaviti da se primenjuju u svom punom obimu.

U slučaju ništavosti bilo koje odredbe Ugovora usled njene suprotnosti sa važećim merodavnim propisima, takva odredba će se, samo u pogledu konkretnog razloga ništavosti i u odnosu na konkretne okolnosti, tumačiti na način da bude usaglašena sa merodavnim pravom. Takvo izmenjeno tumačenje će biti ograničeno samo na onu meru u kojoj je to neophodno da bi Ugovor proizvodio pravno dejstvo i uz nastojanje da izmenjena odredba zadrži svoje originalno značenje u najvećoj mogućoj meri.

Celokupan Ugovor. Odredbe ovog Ugovora (uključujući njegove izmene s vremena na vreme) u celini predstavljaju sporazum između Ugovornih strana. Ugovor zamenjuje sve prethodne ili trenutne, usmene ili pismene, pregovore i sporazume razmenjene između Ugovornih strana, ukoliko postoje.

U slučaju nesaglasnosti između odredaba Ugovora i bilo koje izjave, konstatacije ili druge informacije objavljene na Platformi, navedene u Sadržaju ili u bilo kojoj korespondenciji između Ugovornih strana, odredbe Ugovora će imati prednost.


 

 1. Kontakt


 

Za sva pitanja u pogledu Uslova, Ugovora, Platforme ili Usluga, možete nas kontaktirati putem email adrese: contact@bloombergadria.com ili putem polja za kontakt u okviru Korisničkog naloga.