Politika Privatnosti

 

 

DOWNLOAD DOCUMENT

 

Room free icon 

POLITIKA PRIVATNOSTI 

 

 

 

Ova Politika privatnosti je ažurirana dana 08. maj 2023.

 

HD-WIN ARENA SPORT d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, OIB:75150106632 (dalje u tekstu označen kao: „HD-WIN“) posvećuje veliku pažnju zaštiti podataka o ličnosti.

 

Ova Politika privatnosti se odnosi na lica koja se nalaze u Srbiji.

 

Politika privatnosti uređuje način postupanja s informacijama i podacima o ličnosti koje HD-WIN zajedno s Partnerima (kako je to definisano u Uslovima korišćenja i pružanja usluge, dalje u tekstu: „Uslovi korišćenja“ ili „Uslovi“) obrađuje kada se poseti naša Platforma https://bloombergadria.com/ te se odnosi na podatke o ličnosti koje prikupljaju i obrađuju HD-WIN i Partneri (u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Zajednički rukovaoci“ ili „mi“) koji se u smislu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju Zajedničkim rukovaocima.

 

Zajednički rukovaoci obrađuju podatke Registrovanih korisnika, Posetilaca, ali i drugih lica kao što su pretplatnici na newsletter, sve u skladu sa pojmovima, obavezama i pravima koji su propisani važećim propisima, Uslovima i Politikom kolačića.

 

Ova Politika privatnosti opisuje način na koji koristimo i štitimo sve informacije koje dobijamo od Vas. Budući da verujemo u potpunu transparentnost, ova Politika privatnosti je sačinjena tako da pruža sve informacije na jednostavan i razumljiv način.

 

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste je u potpunosti razumeli te kako biste u trenutku prihvatanja Uslova znali na šta pristajete.

 

Svi pojmovi napisani velikim slovima koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao termini definisani u odeljku Definicije u našim Uslovima.

 

 1. Definicije

 2. Uloga u obradi Vaših Podataka, DPO i Predstavnik za Srbiju

 3. Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu?

 4. Šta ne radimo?

 5. Bezbednost Podataka

 6. Sa kim delimo Vaše Podatke?

 7. Međunarodni transfer Podataka

 8. Vaša prava

 9. Izmene Politike privatnosti

 

 

 

 1. Definicije 

 

 

 
 
 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 
 
 

Lice na koje se podaci odnose”, „Lice” ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno od toga da li su Registrovani korisnici ili Posetioci.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Nadzorni organ” se odnosi na organ koji vrši nadzor nad primenom Propisa, uključujući i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, e-mail office@poverenik.rs („Poverenik”).

 
 
 
 

System free icon 

 

Obrađivač” se odnosi na fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca u skladu sa ugovorom između rukovaoca i obrađivača.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Podatak” ili “podatak o ličnosti” se odnosi na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. Podatke o ličnosti ne predstavljaju podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično. Međutim, ukoliko podatak koji je vezan za pravno lice može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti. Na primer, podaci o preduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Takođe, obuhvaćeni su i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, poput email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glasi „ime.prezime@kompanija.com“, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

„Propis” se odnosi na 1) Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti, i o slobodnom kretanju takvih podataka („GDPR”) i/ili 2) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Zakon“), kao i druge relevantne propise. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje ekstrateritorijalno na lica koja se nalaze u Srbiji.

 
 
 
 

Personal data 

 
 

Rukovalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade Podataka o ličnosti.

 
 
 
 

Shape

Description automatically generated with low confidence 

 
 

Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 16 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 16 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

 

 

 1. Uloga u obradi Vaših Podataka, DPO i Predstavnik za Srbiju

 

 

Zajednički Rukovaoci prikupljaju podatke o ličnosti na način naveden u odeljku Koje podatke prikupljamo i kako?. HD-WIN i Partneri su zaključili Ugovor između zajedničkih rukovaoca, kojim uređuju svoje odgovornosti u vezi sa poštovanjem obaveza predviđenih Propisima, a posebno obaveza u pogledu ostvarivanja prava Lica na koje se podaci odnose i ispunjavanja njihovih obaveza da tom Licu pruže informacije.

 

HD-WIN je imenovao lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer) („DPO“). DPO možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i u slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi sa Vašim pravima.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: 

 

Ime: Sanja Krasnec

Email: dpo.arenasport@hraste-partneri.hr

Telefon: +385 14828060

Adresa: Ribnjak 40, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

 

U skladu sa članom 44. Zakona, HD-WIN je imenovao svog predstavnika u Republici Srbiji

 

Ime: Tijana Žunić Marić

Email: hd-win.privacy@zuniclaw.com

Telefon: +381 21 66 19 533

Adresa: Pozorišni trg, 7/6a, 21000 Novi Sad 

 

Predstavnik je ovlašćen da predstavlja HD-WIN u vezi sa obavezama HD-WIN predviđenim Zakonom. 

 

 1. Koje Podatke prikupljamo, u koju svrhu i po kom pravnom osnovu?

 

 

Možemo prikupljati i primati Podatke o Vama na različite načine:

 

 1. Podatke koje pružite putem korišćenja Usluge (na primer, kada kreirate Korisnički nalog na Platformi);

 2. Podatke koje odlučite da podelite sa nama kada nas kontaktirate putem contact@bloombergadria.com ili putem druge email adrese koja je javno dostupna;

 3. Podatke koje prikupljamo putem upotrebe kolačića u skladu sa našom Politikom kolačića;

 4. Podatke koje nam ostavite u slučaju da želite da primate novosti o našim ponudama, novim uslugama, događajima koje organizujemo.

 

Obrada Vaših podataka je uvek ograničena na ono što je neophodno u svrhe za koje se Podaci prikupljaju.

 

Vama najvažnije podatke koje prikupljamo u svojstvu Zajedničkih Rukovalaca možete videti u tabeli koja sledi, zajedno sa pojašnjenjem svrhe i osnova za takvu obradu, kao i rokovima čuvanja takvih Podataka.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 

 

 
 
 
 

A close up of a logo

Description automatically generatedSVRHA 

 
 
 
 

PRAVNI OSNOV 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

ROK ČUVANJA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

Podatak o regionu koji Vas interesuje

 
 

Pristup relevantnom delu Platforme sa sadržajem od Vašeg interesa.

 
 

Obrada je neophodna kako bi HD-WIN izvršio obaveze iz Ugovora i omogućio pristup relevantnom delu Platforme

 

Tokom Vaše posete Platformi.

 
 
 
 

Podaci neophodni za registraciju na Platformi

 

Email adresa i lozinka, vaš region sa kog pristupate sadržaju.

 

Kreiranje Korisničkog naloga na Platformi od strane Posetioca, u skladu sa Uslovima.

 
 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa odeljkom 8 Uslova (Registracija i pretplata).

 

Bez navođenja email adrese i postavljanja lozinke, Posetilac ne može kreirati Korisnički nalog.

 

Podaci o regionu su neophodni za zaključenje Ugovora.

 

 

 
 

Podatke čuvamo do brisanja Vašeg Korisničkog naloga.

 

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički nalog, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog naloga, nakon čega ćemo obrisati sve podatke.

 

 

 

 

 
 
 
 

Podaci neophodni za podešavanje Korisničkog naloga

 

Email adresa i lozinka, vaš region sa kog pristupate sadržaju.

 

 

 
 

Nakon kreiranja Korisničkog naloga, možete podesiti Vaše Podatke u okviru podešavanja Korisničkog naloga na Platformi, u skladu sa Uslovima.

 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, u skladu sa odeljkom 8 Uslova (Registracija i pretplata).

 

 

 

 

 

 

 

Podatke čuvamo do brisanja Vašeg Korisničkog naloga.

 

Ukoliko deaktivirate Vaš Korisnički nalog, podatke čuvamo još 30 dana nakon deaktivacije Korisničkog naloga, nakon čega ćemo obrisati sve podatke.

 

 

 
 
 
 

Finansijski podaci

 

Ime i prezime lica koje vrši plaćanje, adresa, broj računa i podaci o platnoj kartici, podaci o neuspelim naplatama (ukoliko je primenjivo). Lice koje vrši plaćanje ne mora biti Registrovani korisnik, te je moguće da ovi podaci budu prikupljeni o trećem licu koje vrši plaćanje od strane Registrovanog korisnika.

 
 

Podatke prikupljamo prilikom prijave na određeni Model pretplate u skladu sa Uslovima, a dodatno koristimo prilikom automatskog produžavanja pretplate (ako je primenjivo). Ukoliko naplata, u skladu sa Uslovima i odabranim Modelom pretplate, ne bude realizovana, prikupljamo podatke o tome, kako bismo kontaktirali Korisnika radi obezbeđivanja drugog metoda naplate.

 

Obrada je neophodna kako bi Registrovani korisnik izvršio svoje obaveze iz Ugovora koji se odnosi na izabrani Model pretplate.

Podaci se čuvaju tokom trajanja Ugovora i tokom perioda koji je neophodan za ispunjavanje obaveza propisanih primenjivim finansijskim, poreskim i drugim propisima, u skladu sa merodavnim pravom definisanim u Uslovima. Molimo vas da obratite pažnju da će u određenim slučajevima, koji su propisani posebnim propisima biti potrebno i duže čuvanje podataka. Na primer, podatke o računima čuvamo 12 godina što je neophodno kako bismo izvršili sve svoje obaveze.

 

 

 

 
 
 

Dodatni podaci

Odnosno, podaci koje ste odlučili da podelite sa nama.

 
 

Ako nam pošaljete upit na contact@bloombergadria.com ili na neki drugi način zatražite podršku, prikupljaćemo podatke koje odlučite da delite sa nama.

 
 

Obrada podataka o ličnosti je neophodna za pružanje Usluge u celosti ili delimično ili se obrada zasniva na Vašem pristanku (u zavisnosti od podataka koje odlučite da podelite).

 
 

Ako se obrada zasniva na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše saglasnosti ili tokom perioda od jedne godine, koji god datum pre nastupi.

U slučaju da podatke moramo da čuvamo radi pokretanja sudskog postupka ili u slučaju da nadležni državni organi to zatraže od nas, podatke nećemo brisati i brisanje će biti zaustavljeno i rokovi čuvanja će tada biti drugačiji od navedenih.

 
 
 
 

Podaci neophodni za identifikaciju prilikom korišćenja prava lica čiji se podaci obrađuju

 

Omogućavanje Licima na koje se podaci odnose da ostvare prava u skladu sa ovom Politikom privatnosti, kao što je definisano u odeljku Vaša prava.

 

 

Obrada je neophodna u svrhu poštovanja zakonskih obaveza kojima podleže Rukovalac.

 
 

U skladu sa zakonskim rokovima, najmanje 5 godina od rešavanja zahteva.

 
 
 
 

Email adresa za Newsletter

 

Ako se odlučite da se prijavite za naš Newsletter, koristićemo Vašu email adresu.

 

Newsletter nam omogućava da Vas obaveštavamo o novim funkcionalnostima Usluge, novim informacijama, kao i ostalim važnim vestima.

 
 

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja našeg Newsletter-a. Ukoliko želite da se odjavite, jednostavno sledite uputstva na kraju svakog mejla.

U slučaju da ste naš Registrovani korisnik Newsletter Vam možemo slati i na osnovu legitimnog interesa. U tom slučaju, uvek možete prigovoriti obradi na kraju svakog Newslettera, u okviru disclaimera.

 

 

 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu email adresu dok ne povučete saglasnost, odnosno dok ne prigovorite obradi.

 
 

Email adresa za Bloomberg Adria događaje

 

Ukoliko ste Registrovani korisnik, koji želi da prima obaveštenja o Bloomberg Adria konferencijama i događajima koje organizujemo, koristićemo Vašu email adresu.

 

U okviru Usluge, organizujemo konferencije i događaje za Registrovane korisnike, u skladu sa posebnim Uslovima korišćenja Bloomberg aplikacije za događaje. Ukoliko želite, slaćemo Vam obaveštenja i najave Bloomberg Adria konferencija i događaja.

 
 

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre takvog povlačenja. Možete se odjaviti od primanja ovih informacija slanjem mejla na events@bloombergadria.com. Obrada se u slučaju pravnih lica, istaknutih javnih ličnosti i/ili influensera, i/ili u slučaju da ste već naš Registrovani korisnik može zasnivati i na legitimnom interesu.

 

 

 

U ovu svrhu možemo koristiti Vašu email adresu dok ne povučete saglasnost, odnosno dok ne prigovorite obradi.

 
 
 

Podaci koje prikupimo kada se prijavite na učešće na Bloomberg Adria događaju ili konferenciji koju organizujemo u skladu sa Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje

 

 

 

 
 

U okviru Usluge, organizujemo konferencije i događaje, u skladu sa Uslovima korišćenja Bloomberg aplikacije za događaje.

 

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Podatke čuvamo u skladu sa rokovima definisanim Politikom privatnosti Bloomberg aplikacije za događaje.

 
 
 

Ime i prezime, adresa dostave za dostavljanje štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek

 

 

 

 
 

Pružanje Usluge Korisnicima koji su se pretplatili na Model pretplate koji obuhvata slanje štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek, u skladu sa Uslovima. 

 
 

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Ukoliko nam ne dostavite ove podatke, nećemo biti u mogućnosti da Vam dostavimo štampano izdanje časopisa Bloomberg Adria Businessweek.

 

 

 
 

U ovu svrhu obrađujemo Vaše podatke dok se ne odjavite sa Modela pretplate koji obuhvata slanje štampanog izdanja časopisa Bloomberg Adria Businessweek. 

 
 
 
 

Ime i prezime ili pseudonim, email adresa, IP adresa, svi podaci koje odlučite da podelite sa nama u okviru Vašeg komentara na Sadržaj, vreme i datum ostavljanja komentara.

 
 

Kako bismo Sadržaj učinili što zanimljivijim i posećenijim, omogućili smo Vam da podelite svoje mišljenje o brojnim temama ostavljanjem komentara ispod na Sadržaj, po pravilima koja smo propisali u Uslovima.

 

 

 

 

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora).

 

Obrada je neophodna u cilju poštovanja naših pravnih obaveza (Zakon o elektronskoj trgovini, član 16. stav 3).

 

Takođe, obrada podataka je u našem legitimnom interesu, kako bismo sprečili kršenje obaveza iz odeljka Sadržaj Posetilaca u našim Uslovima.

 

 

Određene podatke o Vama (uključujući IP adresu) čuvamo tokom perioda od 30 dana nakon prestanka pružanja Usluge.

 

U određenim slučajevima moguće je i duže čuvanje podataka, naročito kada je pokrenut postupak pred nadležnim organima ili su isti tražili da se podaci o Vama dostave u sklopu istrage ili druge pravne radnje, odnosno postupka.

 

Tekst komentara ostaje sačuvan u arhivi vesti koliko i sama vest, odnosno zajedno sa tekstom vesti.

 
 
 

Datum registracije na Platformi, izabrani Model pretplate, odjava sa Modela pretplate, podaci o pretraživaču preko god ste pristupili Platformi, podaci o uređaju preko kog ste pristupili Platformi, podaci o široj lokaciji iz koje ste pristupili Platformi, aktivnosti na Platformi.

 
 

Koristimo Cookiebot za potrebe vršenja statističke analize korišćenja Platforme i kretanja na Platformi, kako bismo bolje razvili našu Platformu i unapredili našu Uslugu. Ove informacije nam omogućavaju da bolje razumemo ponašanje svakog pojedinca i njegove potrebe. Za više informacija o tome koje kolačiće Cookiebot koristi i njihovo čuvanje, molimo Vas da posetite našu Politiku kolačića. Za više informacija o praksi Cookiebot i podacima prikupljenim putem ove usluge, možete dobiti ovde. Da biste onemogućili praćenje preko Cookiebot-a, molimo Vas da posetite našu Politiku kolačića.

 

 

 

Saglasnost za upotrebu kolačića dajete putem banera koji se pojavi prvi put kada Posetilac pristupi Platformi. Baner sadrži podatke o upotrebi kolačića i omogućava korisniku da odabere da li je saglasan sa upotrebom kolačića (i kojih) ili ne. Za više informacija o upotrebi kolačića, molimo Vas da posetite našu Politiku kolačića. Vašu saglasnost možete povući u svakom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je prethodila povlačenju saglasnosti. Za više instrukcija u vezi sa povlačenjem saglasnosti, molimo Vas da posetite našu Politiku kolačića.

 

 

 

Kako je navedeno u Politici kolačića. Molimo pogledajte listu kolačića koje koristimo. Dokaz o povlačenju saglasnosti će se čuvati najmanje 5 godina od povlačenja.

 
 
 
 

Podaci koje odlučite da podelite s nama putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

 

Prikupljamo podatke koji se tiču Vašeg korisničkog iskustva, kritika i/ili predloga u vezi sa Platformom, Sadržajem i/ili Uslugama, sa ciljem poboljšanja naše Platforme i Usluga.

 
 

Obrada podataka o ličnosti je ili neophodna za pružanje Usluga i njihovo poboljšanje, ili se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti.

 
 

Ako se obrada zasniva na Vašem pristanku, podatke čuvamo do opoziva Vaše saglasnosti.

U slučaju da je nužna za pružanje usluga, čuvaćemo Vaše podatke u skladu sa važećim propisima.

 

 

 

 

 1. Šta ne radimo?


 


 

Mi ne vršimo analizu nijedne posebne vrste podataka o ličnosti (uključujući rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, genetske ili biometrijske podatke, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji), a funkcionalnosti koje pruža Platforma nisu namenjene za obradu bilo kakvih podataka o ličnosti te vrste. Međutim, ako odlučite da nam pružite takve podatke o ličnosti, smatraće se da ste pristali na takvu obradu podataka.

 

Takođe nikada nećemo:

 

 • Prodavati bilo koju vrstu ličnih informacija ili podataka,

 • Otkriti ove informacije marketarima ili trećim licima koja nisu navedena u odeljku Sa kim delimo Vaše Podatke?,

 • Obrađivati Vaše podatke na bilo koji način koji nije naveden u ovoj Politici privatnosti.

 

 1. Bezbednost Podataka


 

 

Preduzimamo administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo osigurali odgovarajući stepen bezbednosti podataka o ličnosti koje obrađujemo. Nakon što procenimo da li je mera adekvatna i koji stepen bezbednosti je odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje obrađujemo i prirodu aktivnosti obrade koje obavljamo, rizike kojima ste izloženi kroz naše aktivnosti obrade, troškove sprovođenja mera bezbednosti i drugih relevantnih pitanja u određenim okolnostima. Sve navedeno nije jedino što nam je važno kada određujemo koje mere zaštite ćemo preduzimati.

 

Neke od mera koje primenjujemo uključuju kontrolu ovlašćenja za pristup, klasifikaciju informacija (i postupanje s njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, izradu rezervnih kopija podataka, zaštitne zidove, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Naš tim stiče odgovarajuće znanje i razumevanje važnosti i poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

 

Svi naši zaposleni ili zaposleni naših ugovornih partnera kontinuirano pohađaju edukacije kako bi razumeli svoje obaveze, ali i važnost poverljivosti te zaštite Vaših podataka o ličnosti.

 

Ne manje važno, s našim ugovornim partnerima zaključili smo adekvatne Ugovore o obradi i deljenju podataka sa našim ugovornim partnerima i kontinuirano radimo na reviziji ili proveri njihovog stepena usklađenosti sa važećim propisima. Tokom provere, odnosno revizije se takođe proveravaju bezbednosni standardi kako bi podaci ispitanika uvek bili bezbedni.

 

 

 

 

 1. Sa kim delimo Vaše Podatke?


 

 

Koristimo usluge eksternih obrađivača za određene radnje obrade. Koristimo podatke dobijene putem revizije da identifikujemo, razvrstamo i zabeležimo sve podatke o ličnosti koji su obrađivani izvan kompanije, da bi informacije, aktivnosti obrade, Obrađivač i pravni osnov bili evidentirani, revidirani i lako dostupni.

 

Imamo uspostavljene stroge due diligence procedure.

Iz tabele u nastavku možete videti ko su naši Obrađivači sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti:

 

 
 
 
 
 
 

 

OBRAĐIVAČ 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 

 

 
 
 
 

ULOGA 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 

 
 
 
 

SEDIŠTE 

A close up of a logo

Description automatically generated 

 
 
 
 

Cubes doo Beograd 

 
 

Pružalac usluga web developmenta i hostinga 

 
 

Srbija 

 
 
 
 

Stripe Payments Europe, Ltd. 

 
 

Obrada uplata 

 
 

Irska 

 
 
 
 

Red View Media d.o.o. 

 
 

Usluge digitalnog marketinga 

 
 

Hrvatska 

 
 
 

Sendinblue

 

 

Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji

 
 

Francuska

Zoho

CRM platforma

Indija

 
 
 
 

Deloitte d.o.o. 

 
 

Računovodstvene usluge 

 
 

Hrvatska 

 
 
 

Telko Grup DOOEL Prilep

 
 

Upravljanje komentarima na Platformi 

 

Severna Makedonija

 
 

Arena Sport BH d.o.o.

Upravljanje komentarima na Platformi

 

Bosna i Hercegovina

 

 
 
 

BMM Consulting d.o.o.

 

Upravljanje News CRM platformom

 
 

Hrvatska 

 

 

 1. Međunarodni transfer Podataka

 

 

Uz obezbeđenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera, odnosno očuvanje odgovarajućeg nivoa bezbednosti Podataka, Vaše podatke možemo preneti u drugu državu. U pogledu međunarodnog prenosa Podataka, staramo se o tome da se takav prenos odvija u skladu Zakonom, te prenos Vaših Podataka vršimo isključivo:

 

 1. u zemlje unutar EU/EEZ;

 

 1. u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;

 

 1. u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera.

 

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr.

 

Dodatno, naglašavamo da se serveri nalaze u Nemačkoj. Uslugu čuvanja podataka vrši u ime Zajedničkih rukovalaca Hetzner Online Gmbh.

 

 1. Vaša prava


 

 

S obzirom na to da je transparentnost jedan od naših osnovnih principa, Lica na koje se podaci odnose imaju određena prava u vezi sa svojim podacima o ličnosti. Lice na koje se podaci odnose može da ostvaruje ova prava.

 

Naravno, ukoliko smatrate da se neka od Vaših prava krše, uvek se možete obratiti i Nadzornom organu. Više o pravima pročitajte u nastavku.

 

 

Log in free icon 

Pravo pristupa 

  

 

Imate pravo da nam uputite zahtev, kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše Podatke. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Podataka, kao i informacije o: (i) svrsi obrade i pravnom osnovu obrade; (ii) vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; (iii) primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; (iv) predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka; (v) postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka; (vi) pravu da se podnese pritužba Nadzornom organu, kao i kontakt podacima Nadzornog organa; (vii) informacije o podacima o ličnosti koji se obrađuju ukoliko su nisu prikupljeni od Lica, kao i dostupne informacije o njihovom izvoru.; (viii) postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 22(1) i (4) GDPR, odnosno 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.

 

Vaš zahtev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr ili hd-win.privacy@zuniclaw.com.

 

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

 

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje Podataka, u roku od 30 dana ćemo Vas obavestiti o razlozima odbijanja zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

 

 

Choice 

Pravo na ispravku i dopunu 

Ukoliko smatrate da su podaci koje smo o Vama prikupili netačni, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

Po prijemu obaveštenje o netačnim ili nepotpunim podacima od strane Lica na koje se podaci odnose, otklonićemo grešku u roku od 30 dana i obavestiti sva treća lica o ispravkama u slučaju da smo im prethodno otkrili takve podatke. Vaš zahtev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr ili hd-win.privacy@zuniclaw.com.

 

Restricted area free icon 

Pravo na ograničenje obrade 

 

 

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Nadzornom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

 

 

Report 

Pravo na prigovor 

 

Kada vršimo obradu određenih Vaših Podataka na osnovu legitimnog interesa, imate pravo da podnesete prigovor u odnosu na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, u bilo kom trenutku možete da uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

 

Transfer free icon Pravo na opoziv saglasnosti

 

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem email-a na dpo.arenasport@hraste-partneri.hr ili hd-win.privacy@zuniclaw.com.

 

Molimo Vas da imate na umu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravo na prenosivost podataka 

 

 

Ukoliko ste nam prethodno dostavili podatke o ličnosti, imate pravo da primite natrag te podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom Rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 

 • obrada se vrši automatizovano,

 • obrada je zasnovana na Vašem pristanku ili na osnovu ugovora sa Vama.

 

 

A close up of a logo

Description automatically generated 

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) 

 

Imate pravo da tražite da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

 • opozvali ste svoju saglasnost na osnovu koje se obrada vršila;

 • protivite se obradi i nema drugog pravnog interesa za obradu podataka o ličnosti;

 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; ili

 • kada je neophodno izbrisati podatke u skladu sa zakonom.

 

Međutim, nemate pravo na brisanje u slučajevima kada je, na primer, obrada obavezna:

 

 • u cilju poštovanja zakonske obaveze; ili

 • u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 

Vaš zahtev možete uputiti na email adresu dpo.arenasport@hraste-partneri.hr ili hd-win.privacy@zuniclaw.com.

 

 

 1. Izmene Politike privatnosti 

 

 

Prema obavezama koje proističu iz relevantnih propisa, ili usled promena u našim poslovnim procesima, možemo revidirati i ažurirati ovu Politiku privatnosti.

 

Trenutno važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na Platformi, na dnu svake stranice Platforme. Ažurirana pravila će se primenjivati od momenta objavljivanja na Platformi.

 

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Platformi, a ukoliko raspolažemo Vašom email adresom u ove svrhe (na primer, u slučaju Registrovanih korisnika), direktno ćemo Vas obavestiti preko Vaše email adrese.